ข้อมูลนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

chart
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ)
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคพิเศษ)
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลจาก กองนโยบายและแผน plan.vru.ac.th อัพเดทข้อมูลล่าสุด 26 ตุลาคม 2566