ข้อมูลบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

chart
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 110 คน
จำนวนบุคลากร(สายวิชาการ) 86 คน