ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (Ph.D.) Polymer Chemistry and Engineering

    ปริญญาโท (M.S.) Polymer Science

    ปริญญาตรี (วท.บ.) เคมี

    ปริญญาตรี (วท.บ.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย