ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

0

งานวิจัย

2

เอกสาร/ตำรา

2

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

2

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

  ปริญญาเอก (ปร.ด.) คณิตศาสตร์ประยุกต์

  ปริญญาโท (ค.ม.) คณิตศาสตรศึกษา

  ปริญญาตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง)

เอกสาร/ตำรา
บทความ
 • วิธีการจัดสรรตารางกับการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซี่สหัชญาณ
  Allocation Table Method for Solving Intuitionistic Fuzzy Transportation Problem
  อ่านเพิ่มเติม

 • อัลกอริธึมของ Dijkstra สำหรับการแก้ปัญหาเส้นทางที่สั้นที่สุดบนเครือข่ายภายใต้ตัวเลขฟัซซี่สี่เหลี่ยมคางหมู
  Dijkstra’s algorithm for solving the fuzzy shortest path problem on networks under trapezoidal fuzzy number
  อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ
 • วิธีการสำหรับการแก้ปัญหาการขนส่งฟัซซี่ทั่วไปแบบสมดุลและไม่สมดุล
  An Approach for Solving Balanced and Unbalanced Generalized Fuzzy Transportation Problems
  อ่านเพิ่มเติม

 • วิธีการแก้ปัญหาการขนส่งฟัซซี่ที่ไม่สมดุล
  A Method for Solving Unbalanced Fuzzy Transportation Problems
  อ่านเพิ่มเติม