• แบบฟอร์ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  85 template-บทความวิชาการ
  86 ระเบียบการเขียนต้นฉบับวารสาร
  87 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่
  88 บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR รายบุคคล
  89 บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR กลุ่ม
  90 ขั้นตอนดำเนินการแบบขอเสนอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น
  91 แบบเสนอขอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น(สำหรับ OKR ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณดีแล้ว)
  92 ใบลาพักผ่อน
  93 บันทึกข้อความขอแก้ไขการกรอกรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  94 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  95 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  96 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ )