สถิติรับสมัครนักศึกษา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

chart

393 คน

ผู้สมัครทังหมด

230 คน

มีสิทธิ์เข้าศึกษา

161 คน

ชำระค่าธรรมเนียม

81 คน

ชำระค่าลงทะเบียน
รอบการสมัคร
สาขา
หลักสูตร สรุปยอดรับสมัครนักศึกษาประจำเดือน พ.ค. 2567 รอพิจารณา
จำนวน
ผู้สมัคร
ผ่าน
การคัดเลือก
ไม่ผ่าน
การคัดเลือก
ค่าลงทะเบียน
แรกเข้า
ค่าลงทะเบียน
เรียน
คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 4 0 0 0 0 4
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.) 2 0 0 0 0 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 4 0 0 0 0 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 2 0 0 0 0 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 5 0 0 0 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (วท.บ.) 0 0 0 0 0 0
โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.) 5 0 0 0 0 5
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) 0 0 0 0 0 0
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ) (วท.บ.) 0 0 0 0 0 0
รวม 22 0 0 0 0 22