ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่ ห้องประชุมการเวก

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล