ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 มกราคม 2567 สถานที่ ห้องประชุมการเวก

ไม่มีข้อมูล