ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

1

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

1

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาโท (วทม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ปริญญาตรี (วทบ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานประชุมวิชาการ
  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบติดตามการควบคุมน้ำหนัก
    Analysis and design of weight control monitoring system
    อ่านเพิ่มเติม