นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์

คหกรรมศาสตร์

นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาตรี (วทบ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร