อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์

เคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (ปร.ด.) เคมี

    ปริญญาโท (วท.ม.) เคมี

    ปริญญาตรี (วท.บ.) เคมี