อ.วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาโท (วท.ม.(สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)) วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

    ปริญญาตรี (วท.บ.) คณิตศาสตร์