นายนฤทธิ์ แสงกระจาย

สำนักงานคณบดี

นายนฤทธิ์ แสงกระจาย

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาตรี (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ