อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (Ph.D.) Computer Science and Information System

    ปริญญาโท (M.INFSC) Information Science (Database Systems)

    ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์