ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์

คหกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (ปร.ด.) วิทยาศาสตร์การอาหาร