ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (Ph.D.) Environmental Technology

    ปริญญาโท (M.Sc.) Environmental Engineering and Management

    ปริญญาตรี (ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

    ปริญญาตรี (วท.บ.) เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม