• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ
  เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ "เรียนต่อ VRU EP.3"
  • 6 ธันวาคม 2566
  • ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศึกษาดูงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  • 6 ธันวาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ปฐมนครเกมส์ กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566
  • 29 พฤศจิกายน 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยน ITB STIKOM Bali และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประเทศไทย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 "ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
  • 27 พฤศจิกายน 2566
  • เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อบรมการทำอาหารไทย ข้าวห่อใบบัว ให้คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ฝึกทักษะการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ฝึกทักษะการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University
  • 23 พฤศจิกายน 2566
  • ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์