• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  Valaya Land แดน Super Hero & 70s VRU Disco night - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Valaya Land แดน Super Hero & 70s VRU Disco night
  • 22 ธันวาคม 2566
  • โรงยิมเนเซียม 3
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  • 18 ธันวาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อบรมเชิงปฎิบัติการขอตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในรายวิชา SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JRIST) ครั้งที่ 2/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JRIST) ครั้งที่ 2/2566
  • 13 ธันวาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  โครงการ “วิจัยสัญจร” ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการ “วิจัยสัญจร” ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 13 ธันวาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
  • 7 ธันวาคม 2566
  • สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์