• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์กับนักศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  CreativeThinking - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  CreativeThinking
  • 27 พฤศจิกายน 2562
  • ณ สามย่านมิตรทาว์น และสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บางรัก
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์
  • 26 พฤศจิกายน 2562
  • โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาการเบิกจ่าย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Mocktial Mixology Class - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Mocktial Mixology Class
  • 20 พฤศจิกายน 2562
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
  การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการ ASTC 2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 8/2562 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 8/2562
  • 19 พฤศจิกายน 2562
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
  โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในประเทศอินเดีย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU