• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 9 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 9
  • 8 มกราคม 2563
  • ณ บริเวณอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ถึงที่ทำการไปรษณีย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมVRU Family Happy New Year 2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมVRU Family Happy New Year 2020
  • 25 ธันวาคม 2562
  • ณ ลานสร้างสุขบริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  SCI TECH GAME 2019 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  SCI TECH GAME 2019
  • 24 ธันวาคม 2562
  • ณ โรงยิมเนเซียม1 ข้างโรงอาหาร
  โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไ...
  • 15 ธันวาคม 2562
  • ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน นวัตกรรม และ BCG ไทยสู่เชิงพาณิชย์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU