• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  MOU ร่วมกับบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  MOU ร่วมกับบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
  • 18 กุมภาพันธ์ 2563
  • ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กลมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็น...
  • 15 กุมภาพันธ์ 2563
  • ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดบูธและเข้าร่วมชม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดบูธและเข้าร่วมชม "นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า"
  • 14 กุมภาพันธ์ 2563
  • ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16
  การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 "เจ้าฟ้าเกมส์"
  • 8 กุมภาพันธ์ 2563
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร OpenHouse ให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
  • 5 กุมภาพันธ์ 2563
  • ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
  การประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 “จันทราเกมส์” - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • 15 มกราคม 2563
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (ศูนย์มาตรวิทยา แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี