• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom
  • 21 พฤษภาคม 2563
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
  โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์
  • 27 เมษายน 2563
  • ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
  การจัดประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การจัดประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning
  • 5 มีนาคม 2563
  • ห้อง 5103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมจิตอาสา(ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมจิตอาสา(ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย)
  • 4 มีนาคม 2563
  • สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา
  • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques
  • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ
  • 20 กุมภาพันธ์ 2563
  • ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งามวิถี ณ วังวิทย์ “งามวิถีไทย ไอเลิฟยู” - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Mocktail - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Mocktail
  • 19 กุมภาพันธ์ 2563
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
   อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม