• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ
  • 18 มิถุนายน 2563
  • ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  คณะวิทย์ใส่ใจคุณ ❤ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทย์ใส่ใจคุณ ❤ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด
  • 17 มิถุนายน 2563
  • ณ อาคารเรียนรวมวิทย์
  ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 17 มิถุนายน 2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 17 มิถุนายน 2563
  • 17 มิถุนายน 2563
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 16 มิถุนายน 2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 16 มิถุนายน 2563
  • 16 มิถุนายน 2563
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 15 มิถุนายน 2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 15 มิถุนายน 2563
  • 15 มิถุนายน 2563
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom
  • 21 พฤษภาคม 2563
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
  โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์
  • 27 เมษายน 2563
  • ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
  การจัดประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การจัดประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning
  • 5 มีนาคม 2563
  • ห้อง 5103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมจิตอาสา(ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมจิตอาสา(ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย)
  • 4 มีนาคม 2563
  • สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU