• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี
  • 12 กันยายน 2563
  • ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานมุทิตาจิต ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  งานมุทิตาจิต ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
  • 11 กันยายน 2563
  • ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563
  • 8 กันยายน 2563
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
  • 19 สิงหาคม 2563
  • ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ
  • 14 สิงหาคม 2563
  • ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
  สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  • 13 สิงหาคม 2563
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • 11 สิงหาคม 2563
  • ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
   เทคนิคการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ให้มี “ยอดปัง ตังค์มา” ด้วยมือถือ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ศึกษาดูงานการจัดทำวารสาร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ศึกษาดูงานการจัดทำวารสาร
  • 31 กรกฎาคม 2563
  • ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ฝึกอบรมและปฏิบัติทำอาหารในลักษณะ Private Coures - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ฝึกอบรมและปฏิบัติทำอาหารในลักษณะ Private Coures
  • 23 กรกฎาคม 2563
  • อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  • 13 กรกฎาคม 2563
  • ณ อาคารเรียนรวมวิทย์ ชั้น 5
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU