• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563
  • 12 พฤศจิกายน 2563
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ
  • 11 พฤศจิกายน 2563
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการสนับสนุนให้บุคลากรวิเคราะห์ค่างาน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการสนับสนุนให้บุคลากรวิเคราะห์ค่างาน
  • 11 พฤศจิกายน 2563
  • ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
  กิจกรรมอบรมการทำแซนวิส ดอกไม้จากธนบัตร พวงมะโหรต กระทงขนมปัง และวุ้นผลไม้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
  • 5 พฤศจิกายน 2563
  • ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  งานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์
  • 29 ตุลาคม 2563
  • ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6
  • 13 ตุลาคม 2563
  • โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Society Coffee and Bakerry Lab รุ่น 1 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Society Coffee and Bakerry Lab รุ่น 1
  • 10 ตุลาคม 2563
  • ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะกาแฟและชาเพื่อการพัฒนาอาชีพ และห้องปฏิบัติการครัวเบเกอรี่
  “เส้นทาง แห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัย วันเกษียณ” - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  “เส้นทาง แห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัย วันเกษียณ”
  • 23 กันยายน 2563
  • ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563
  • 21 กันยายน 2563
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU