• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนแผนยุทศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565
  • 23 พฤษภาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อบรมเชิงปฎิบัติการ : การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  อบรมเชิงปฎิบัติการ : การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
  • 18 พฤษภาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Coaching คณะกรรมการดำเนินงาน Green office SCI VRU - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Coaching คณะกรรมการดำเนินงาน Green office SCI VRU
  • 10 พฤษภาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับการเยี่ยมชมครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการต่างๆ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับการเยี่ยมชมครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการต่างๆ
  • 6 พฤษภาคม 2565
  • ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์
  • 28 เมษายน 2565
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Green Office - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Green Office
  • 26 เมษายน 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  OPEN HOUSE VRU 2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  OPEN HOUSE VRU 2022
  • 19 เมษายน 2565
  • ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการพัฒนาด้านวิชาการทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการพัฒนาด้านวิชาการทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • 25 มีนาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx
  • 24 มีนาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx
  • 24 มีนาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี