• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 14/6/65 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 14/6/65
  • 14 มิถุนายน 2565
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 13/6/65 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 13/6/65
  • 13 มิถุนายน 2565
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประชุมคณะกรรมการ Uni Food Valley Thailand - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการ Uni Food Valley Thailand
  • 13 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
  • 10 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมรูปแบบกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมรูปแบบกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
  • 9 มิถุนายน 2565
  • ณ ชั้น 3 ห้องเพชรบุรีวิทยากรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคม
  มอบรางวัล ในกิจกรรม
  มอบรางวัล ในกิจกรรม "SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิด SOCIAL ENGINEER"
  • 9 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคม
  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
  • 7 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคม
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น) บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการอบรมบทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้ (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น) บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
  • 6 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  ประชุมแนวทางการจัดหารายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมแนวทางการจัดหารายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์
  • 6 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมการเวก
  การประชุมสัมมนาระหว่างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมสัมมนาระหว่างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
  • 1 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี