• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  • 27 กรกฎาคม 2565
  • ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการคณะสีเขียว"
  • 12 กรกฎาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรม
  กิจกรรม "New Journey New Life at VRU" EP.2
  • 6 กรกฎาคม 2565
  • ณ บริเวณสวนหย่อม อาคารกองพัฒนานักศึกษา และห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญคณาจารย์ภายในคณะร่วมเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญคณาจารย์ภายในคณะร่วมเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ
  • 5 กรกฎาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
  • 1 กรกฎาคม 2565
  • ณ ห้อง Scitech innovation space ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565
  • 29 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2565
  • 29 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัย
  • 23 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
  • 22 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา "Nee Journey New Life at VRU"
  • 19 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 17/6/65 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 17/6/65
  • 17 มิถุนายน 2565
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 15/6/65 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 15/6/65
  • 15 มิถุนายน 2565
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี