• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  นิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W. School อนาคตที่ออกแบบได้ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  นิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W. School อนาคตที่ออกแบบได้
  • 20 กันยายน 2565
  • ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี
  ประชุมจัดทำแผนอัตรากำลัง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมจัดทำแผนอัตรากำลัง
  • 12 กันยายน 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
  นิทรรศการเพื่อการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ
  นิทรรศการเพื่อการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ "Education Expo 2022"
  • 9 กันยายน 2565
  • ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 4 กันยายน 2565
  • ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รางวัล ระดับดีเด่น และ ระดับดี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565
  • 18 สิงหาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ)
  • 17 สิงหาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำนักงานสีเขียวคณะ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  วิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  วิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2565
  • 3 สิงหาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์