• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การวางแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การวางแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • 1 ธันวาคม 2565
  • ณ ห้องปฎิบัติการ Scitech innovation space อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(First Aid & CPR) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(First Aid & CPR)
  • 29 พฤศจิกายน 2565
  • ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กิจกรรมการประกวด VRU Ambassador 2022  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมการประกวด VRU Ambassador 2022 
  • 23 พฤศจิกายน 2565
  • ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี
  • 23 พฤศจิกายน 2565
  • ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี
  กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 90 ปี วไลยอลงกรณ์ VRU RUN
  กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 90 ปี วไลยอลงกรณ์ VRU RUN "วิ่งด้วยใจ...ให้ด้วยรัก"
  • 20 พฤศจิกายน 2565
  • ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาคม จังหวัดสระบุรี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2565
  • 18 พฤศจิกายน 2565
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนอ่างทองปัทมวิโรจน์ จังหวัดอ่างทอง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566
  • 4 ตุลาคม 2565
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งานมุทิตาจิต ประจำปี 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  งานมุทิตาจิต ประจำปี 2565
  • 21 กันยายน 2565
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี