• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  การอบรมมารยาทการเสริฟอาหาร โดยวิทยากรจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การอบรมมารยาทการเสริฟอาหาร โดยวิทยากรจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
  • 13 มีนาคม 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
  • 12 มีนาคม 2566
  • โรงยิม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การจัดสอบภาคความสามารถ มาตราฐานอาหารไทยระดับ 1 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การจัดสอบภาคความสามารถ มาตราฐานอาหารไทยระดับ 1
  • 11 มีนาคม 2566
  • อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (พิธีเปิด) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (พิธีเปิด)
  • 10 มีนาคม 2566
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสร้างสรรค์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสร้างสรรค์
  • 9 มีนาคม 2566
  • ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 3) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 3)
  • 9 มีนาคม 2566
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 2) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 2)
  • 8 มีนาคม 2566
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 1) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 1)
  • 7 มีนาคม 2566
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เอชไอวี/เอดส์ และโรครติดต่อทางเพศ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เอชไอวี/เอดส์ และโรครติดต่อทางเพศ
  • 3 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
  • 1 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University
  • 24 กุมภาพันธ์ 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 23 กุมภาพันธ์ 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี