• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
  • 7 เมษายน 2566
  • บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารคณะจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
  • 31 มีนาคม 2566
  • ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
  วางแผนในการรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศสิงคโปร์ (Internship) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  วางแผนในการรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศสิงคโปร์ (Internship)
  • 31 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
  • 27 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การอบรมเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและการเขียนรายงาน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การอบรมเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและการเขียนรายงาน
  • 20 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (MOU) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (MOU)
  • 20 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 1/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 1/2566
  • 17 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมการดำเนินงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมการดำเนินงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)
  • 17 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์เกณฑ์ภาระงานในส่วนที่เป็น OKR และภาระงานอื่นๆ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์เกณฑ์ภาระงานในส่วนที่เป็น OKR และภาระงานอื่นๆ
  • 16 มีนาคม 2566
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
  • 15 มีนาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี