• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  สาขาการจัดการสาธารณภัย   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
  • 18 มิถุนายน 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566
  • 18 มิถุนายน 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3
  กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model
  • 16 มิถุนายน 2566
  • โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ "VRU Magic Land วไลยแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
  • 16 มิถุนายน 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ (รับขวัญน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  KM Day การจัดการความรู้ เรื่อง “Green Office” - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  KM Day การจัดการความรู้ เรื่อง “Green Office”
  • 14 มิถุนายน 2566
  • ห้องประชุม SCC504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร และเครื่องมือเป็นความร่วมมือด้าน Big Data - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร และเครื่องมือเป็นความร่วมมือด้าน Big Data
  • 12 มิถุนายน 2566
  • ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
   รับมอบรองเท้านิรภัย จากบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  รับมอบรองเท้านิรภัย จากบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  • 12 มิถุนายน 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
  • 9 มิถุนายน 2566
  • ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  อบรมสอนการใช้ระบบปฏิบัติการ macOS - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  อบรมสอนการใช้ระบบปฏิบัติการ macOS
  • 9 มิถุนายน 2566
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี