• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566
  • 13 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566
  • 13 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมวัดองค์ประกอบของร่างกาย จากหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  อบรบการทำคุกกี้แฟนซีและทำน้ำสายรุ้ง ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การจัดตกแต่งจานอาหารแนว Food stylist - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การจัดตกแต่งจานอาหารแนว Food stylist
  • 11 กรกฎาคม 2566
  • โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
  ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เซ็นทรัสรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
  • 5 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักศึกษากิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะชีวิตสารสนเทศและนวัตกรรม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักศึกษากิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะชีวิตสารสนเทศและนวัตกรรม
  • 1 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์
  GISTC2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  GISTC2023
  • 28 มิถุนายน 2566
  • ประเทศจีน