• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่  9 สิงหาคม 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่  9 สิงหาคม 2566
  • 9 สิงหาคม 2566
  • ห้องศว.205 และห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.School อนาคตที่ออกแบบได้ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.School อนาคตที่ออกแบบได้ ประจำปีการศึกษา 2566
  • 8 สิงหาคม 2566
  • หอประชุมมวกเหล็กร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี
  การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • 8 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft skill ให้กับนักศึกษา (พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft skill ให้กับนักศึกษา (พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา)
  • 4 สิงหาคม 2566
  • โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
  VRU Show Case 2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  VRU Show Case 2023
  • 27 กรกฎาคม 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  กิจกรรม VRU Sustainability 2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรม VRU Sustainability 2023
  • 27 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา (27/07/2566) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา (27/07/2566)
  • 27 กรกฎาคม 2566
  • ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 (27/07/2566) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 (27/07/2566)
  • 27 กรกฎาคม 2566
  • เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  โครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup)
  • 17 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566
  • 13 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566
  • 13 กรกฎาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมวัดองค์ประกอบของร่างกาย จากหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU