• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566
  • 23 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566
  • 23 สิงหาคม 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  ลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมการแข่งขัน SciTechVRU E-Sport(ROV) รอบคัดเลือก - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมการแข่งขัน SciTechVRU E-Sport(ROV) รอบคัดเลือก
  • 20 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
  อบรมการทำอาหารไทยให้ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ (Fukui University of Technology) ประเทศญี่ปุ่น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ผู้เข้าประกวด MR. & MISS SCIENCETECH 2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ผู้เข้าประกวด MR. & MISS SCIENCETECH 2023
  • 18 สิงหาคม 2566
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  รับการตรวจประเมิน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  รับการตรวจประเมิน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
  • 17 สิงหาคม 2566
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566 (ซ้อมใหญ่) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566 (ซ้อมย่อย) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติอนุกรรมการกำกับแถวบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติอนุกรรมการกำกับแถวบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
  • 10 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566
  • 10 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี