• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กะทิแท้ ตราอร่อยดี มอบ ผลิตภัณฑ์หัวกะทิ 100% ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กะทิแท้ ตราอร่อยดี มอบ ผลิตภัณฑ์หัวกะทิ 100% ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์
  • 14 พฤศจิกายน 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Welcome Lecturer and exchange students from ITB STIKOM Bali University, Indonesia To the faculty of science and technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Welcome Lecturer and exchange students from ITB STIKOM Bali University, Indonesia To the faculty of science and technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.
  • 13 พฤศจิกายน 2566
  • The faculty of science and technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
  CITSM 2023 International Conference on Cyber and it Service Management Proceeding of the IEEE Xplore Indexed by Scopus - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  CITSM 2023 International Conference on Cyber and it Service Management Proceeding of the IEEE Xplore Indexed by Scopus
  • 10 พฤศจิกายน 2566
  • Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
  โครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” ทำ Learning Space สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย SINGHA ALL STAR - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” ทำ Learning Space สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย SINGHA ALL STAR
  • 8 พฤศจิกายน 2566
  • สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2566
  • 26 ตุลาคม 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พีธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีวางพวงมาลา วันนวมินทรมหาราช - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีวางพวงมาลา วันนวมินทรมหาราช
  • 12 ตุลาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566
  • 5 ตุลาคม 2566
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน
  • 29 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร