ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2566

26 ตุลาคม 2566
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี