เรือจ้าง วางพาย 66

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธาน งาน "เรือจ้าง วางพาย 66" ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 กันยายน 2566
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์