">
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน"

อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และตัวแทนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน "ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ㆍ๘.๓๐ - ๑๖.๐. นาฬิกา และวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕

 

22 กันยายน 2566
ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕