ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์

31 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม