งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด“งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566” ให้แก่
รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
สำอาง ฝ่ายรีย์
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 กันยายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี