กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

15 มกราคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (ศูนย์มาตรวิทยา แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี