คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 9

8 มกราคม 2563
ณ บริเวณอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ถึงที่ทำการไปรษณีย์