ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (ASTC2020) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

8 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมการเวก