อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 และลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 และลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี