คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมVRU Family Happy New Year 2020

25 ธันวาคม 2562
ณ ลานสร้างสุขบริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์