หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

25 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมการเวก