โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม SCC 2504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์