กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 หัวข้อ "นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล" ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมกับคณะผู้บริกหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

23 สิงหาคม 2566
หอประชุมวไลยอลงกรณ์